Schoolonkosten

image_pdfimage_print

Schoolbenodigdheden

Sinds september 2007 moet elke basisschool al het schoolmateriaal ter beschikking stellen om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken. Handboeken, schriften, schrijfgerei, … worden dus gratis ter beschikking gesteld aan onze leerlingen.

Wie iets verliest, beschadigt of vernietigt, zal via de schoolfactuur de kostprijs aan de school terugbetalen.

De school kan een bijdrage vragen voor:

Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school de scherpe maximumfactuur te respecteren. 

Voor het schooljaar 2022 – 2023 bedraagt het geïndexeerd plafond:

  • Voor het kleuteronderwijs 50 euro/schooljaar;
  • Voor het lager onderwijs 95 euro/schooljaar.

De minder scherpe maximumfactuur omvat de meerdaagse activiteiten buitenshuis voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. zeeklas, plattelandsklassen …). De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een kind uit de lagere school 480 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Bijdrageregeling

De school biedt bepaalde betalende diensten aan zoals: warme maaltijden, voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht, studie en naschoolse activiteiten, …

Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfactuur vallen, heet de bijdrageregeling. Deze bedrageregeling wordt in de schoolraad en bij het begin van het schooljaar aan de ouders meegedeeld.

De kosten die aan de ouders worden doorgerekend zijn in verhouding tot de geleverde prestaties.

Gespreide betalingen schoolfacturen

Ouders krijgen een vijftal keer per schooljaar een rekening. We verwachten dat de schoolfactuur op tijd en volledig wordt betaald.

Scroll naar boven