Schoolreglement

Schoolreglement kleuter:

Schoolreglement lager:

Praktische brochure:

Integriteitsbeleid:

Het Schoolreglement

De missie van het college en zijn visie erop kunnen maar worden gerealiseerd en geïmplementeerd in de dagdagelijkse werking van de school als er een duidelijk kader wordt vooropgesteld, waarbinnen de leerlingen kunnen evolueren en groeien. Het schoolreglement zet hier de bakens uit door de plichten én rechten van de leerling op te sommen en aan te geven wat in concreto van hem/haar wordt verwacht.

Dit schoolreglement wordt bij het begin van elk schooljaar integraal ter beschikking gesteld aan de wettelijke vertegenwoordigers van alle leerlingen, die moeten tekenen voor akkoord. Op die manier bevestigen de wettelijke vertegenwoordigers hun wil om hun kinderen te laten opvoeden volgens de Ignatiaanse spiritualiteit en conform het opvoedingsproject.

De schoolkalender wordt toegevoegd aan het schoolreglement. Het schoolreglement wordt op de eerste schooldag uitgedeeld aan alle nieuwe leerlingen. Deze is ook beschikbaar op de website.

Alle pedagogische medewerkers van het college dienen zich loyaal te engageren deze leefregels consequent bij de leerlingen af te dwingen en daarbij een voorbeeldfunctie op te nemen.

Jaarlijkse wijzigingen aan het schoolreglement worden steeds besproken in  de ondernemingsraad en de schoolraad en beslist in de Raad van Bestuur, conform de wettelijke bepalingen.

Leefregels in de lagere school

Algemeen

Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden.

Ik bevriendelijk tegen anderen.

Ik toon respect voor iedereen.

Vechten, ruzie maken of pesten doe ik niet.

Anderen aanzetten om iets fout te doen doe ik niet.

Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik mij spontaan.

Op school gebruik ik voorname taal, ik spreek algemeen Nederlands.

In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leerkrachten.

Eerlijk- en behulpzaamheid worden erg gewaardeerd bij ons op school.

Veiligheid

Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben.

Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg.

Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.

Ik verlaat de school nooit zonder toelating.

Ik ga in stilte van en naar de klassen en op de trappen.

Bij een ongeval verwittig ik onmiddellijk een volwassene in de school.

Tijdens de speeltijden

Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas.

Ik speel sportief zonder ruw te zijn.

Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of in de gangen.

Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbak.

Ik draag mee zorg voor het groen in de tuin.

Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht.

Bij het eerste belsignaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij. Bij het tweede belsignaal ben ik stil.

In de eetzaal

Mijn eten breng ik mee in een brooddoos met mijn naam er op.

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee.

Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding.

Ik ben stil tijdens het eten.

Op school volg ik ook leerregels.

In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken.

Als ik iets niet begrijp, vraag ik om uitleg.      

Ik leer mijn lessen en geef mijn huiswerk op tijd af.

Ik zorg ervoor dat ik steeds in orde ben met zwem- en turnkledij.

Attitudebeleid

Leerlingen gedragen zich niet altijd zoals het hoort en daarom zijn afspraken nodig.

Een opmerking of straf wordt altijd genoteerd op een blauwe, gele of rode kaart. Een attitudebeleid kan alleen werken als we:

  • consequent zijn;
  • rekening houden met de voorgeschiedenis, de thuissituatie, … van het kind;
  • duidelijk communiceren met leerlingen en collega’s;
  • gegeven kaarten noteren in het online leerlingendossier;
  • erop toezien dat kaarten ondertekend worden door de ouders.

Wanneer een kaart herhaaldelijk gegeven wordt en ouders niet reageren dan worden ze op een andere manier gecontacteerd. Eenzelfde boodschap blijven we niet steeds opnieuw geven. Hiervoor wordt het zorgteam ingeschakeld. Bij het begin van elk trimester, start een leerling met een blanco attitudeblad.