Taalbeleid

Het opvoedingsproject van de Vlaamse jezuiëtencolleges is een inspiratiebron om ons onderwijs verder uit te bouwen en te organiseren.

“Onderscheiden” is één van de peilers die je terugvindt in het opvoedingsproject. Dit brengt ons tot een permanente houding van reflectie, overleg, aanpassing en evaluatie. We stellen regelmatig de vraag: ‘Wat is het beste voor onze kinderen?’

Een doelgroep in onze school wordt meertalig opgevoed. Vanuit dit gegeven en met de karakteristieken van het opvoedingsproject is een goed doordacht taalbeleid belangrijk. De onderwijspraktijk wordt aangepast aan de taalbehoeften van de kinderen. We streven ernaar de algemene ontwikkeling te bevorderen en de Nederlandse taal te beheersen.  

Binnen de sociale context richten we ons sterk op mondelinge communicatie. Schooltaal is daarnaast een belangrijk item.

Een krachtige leeromgeving zorgt voor rijke taalleersituaties. De klasleerkracht heeft aandacht voor een positief en veilig klasklimaat, organiseert betekenisvolle activiteiten en zorgt voor gerichte ondersteuning door interactie. Taal wordt het best verworven in concrete en betekenisvolle situaties en handelingen. Leerkrachten stellen hoge verwachtingen, de lat ligt voldoende hoog.

OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers)

Bij de start van het schooljaar wordt bepaald wie hiervoor in aanmerking komt.

Dit zegt de wet:

  • vijf jaar of ouder zijn (of ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar worden);
  • het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben;
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  • maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (vakantiemaanden juli en augustus niet meegerekend);
  • een nieuwkomer zijn, wat betekent maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.

Daarnaast kunnen ook nog leerlingen aansluiten die onvoldoende Nederlands kennen om de lessen te volgen omdat ze:

  • uit het Brusselse gewest komen en de Nederlandse taal niet machtig zijn;
  • de Nederlandse taal onvoldoende beheersen omwille van de thuissituatie of problematische afwezigheden.

Anderstaligen worden aangemoedigd om tijdens de zomervakantie deel te nemen aan Taalbubbels, georganiseerd door de stad Aalst. Ook ouders worden aangespoord om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te beheersen.