Algemeen

Een hartNaamloos1 voor kinderen.

Ons college wil degelijk onderwijs bieden. Maar het beoogt meer: in de lijn van zijn traditie en in samenwerking met de ouders wil het jonge mensen helpen in hun groei naar volwas­senheid.

De visie waardoor het college zich hierbij laat leiden staat beschreven in ons opvoedingsproject “Een hedendaags opvoe­dingsproject voor de Vlaamse Jezuïetencolleges” (Brussel 1988, te verkrijgen bij de collegedirectie).

Hier volgen de grondgedachten van dit opvoedingsproject.

* Als collegegemeenschap streven we naar de vorming van dienst­bare en evangelisch geïnspireerde mensen. We willen ze leren zich in te zetten voor de samenleving om zo de rechtvaardig­heid te bevorderen. We geloven dat de evangelische boodschap hiertoe het fundament biedt.

* We willen ieders eigenheid tenvolle respecteren, de jonge mens aanmoedigen en bevestigen en hem persoonlijk helpen om volgens zijn eigen groeiritme tot volwassenheid te komen.

* We willen de hele mens vormen: lichaam en geest, verstand en gevoel, wil en karakter, verbeelding en expressieve vaardig­heden. Een gezonde en evenwichtige levensstijl, verzorgde taal en omgangsvormen moeten daarvan getuigen.

* We willen jonge mensen aanzetten tot zelfstandig denken en handelen. Het onderricht van de verschillende vakken leert ze openstaan voor de hele boeiende werkelijkheid. Leren studeren met de inzet van heel zijn persoonlijkheid is voor iedere leerling een hoofdopdracht.

Samen vormen we een gemeenschap die zich laat inspireren door Jezus’ bevrijdend voorbeeld. We zijn er verantwoor­delijk voor elkaars welzijn, elk op zijn plaats en met zijn eigen op­dracht. We verwachten dat ieder naar eigen vermogen uitmunt om beter te kunnen dienen. Ons samenle­ven op het college wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, vriendelijkheid en vreugde.

* Dit is slechts een beknopte samenvatting van de visietekst van ons opvoedingsproject.
 * Ouders en belangstellenden kunnen via het secretariaat van de school de volledige tekst verkrijgen.
Print Friendly, PDF & Email